Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Befordring og befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse ydes i visse tilfælde til behandling hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sygehusbehandling og til genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Som udgangspunkt skal patienten selv sørge for at arrangere og betale for befordring til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog for visse patientgrupper mulighed for at få befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med:

 • behandling hos alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge 
 • sygehusbehandling 
 • genoptræning

Befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel og ydes kun, når udgiften for pensionister overstiger 25 kr. i alt (tur/retur) og for ikke-pensionister 60 kr. i alt (tur/retur).

 

A. Befordringsgodtgørelse til behandling hos praktiserende læge eller speciallæge

Personer, som er omfattet af sikringsgruppe 1, har ret til godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge, hvis personens tilstand gør det nødvendigt.

Pensionister, der er omfattet af sikringsgruppe 1, er berettiget til befordringsgodtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge, herunder til og fra vagtlægekonsultation.

Personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, er berettiget til godtgørelse for befordring til og fra behandling hos nærmeste speciallæge, når behandlingen sker efter henvisning fra alment praktiserende læge, og mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:

 1. personen er pensionist eller
 2. afstanden mellem personens bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km.

Lægehenvisning er dog ikke en forudsætning, når der er tale om behandling hos special-læge i øjensygdomme, speciallæge i øre-næse-halssygdomme eller speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge.

Ved speciallægebesøg ydes befordringsgodtgørelse kun i forbindelse med besøg hos den speciallæge, der har konsultation nærmest ved personens opholdssted. Hvis denne speciallæge er forhindret i at yde lægehjælp, ydes der befordringsgodtgørelse til den nærmeste, som ikke er forhindret. Søger en person fjernere boende speciallæge, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, personen havde ret til, hvis denne havde søgt den nærmest boende speciallæge.

Befordringsgodtgørelsen ydes af den kommune, hvor personen opholder sig på tids-punktet for befordringen. Søges befordringsgodtgørelsen hos en kommune, hvor perso-nen midlertidigt opholder sig, kan godtgørelse for tilbagekørsel fra læge kun forlanges til det midlertidige opholdssted.

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til personer omfattet af sikringsgruppe 2.  

 Oversigt vedr. befordringsgodtgørelse til alm. praktiserende læge eller praktiserende speciallæge 
Persongruppe  Befordringsydelse
 Personens tilstand nødvendiggør befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj, hvis der er tale om akut skadebehandling  (gruppe 1 sikrede)  Godtgørelse for befordring, hvis udgiften overstiger 60 kr. hhv. 25 kr.
 Pensionist hos alment praktiserende læge (gruppe 1 sikrede)  Godtgørelse, hvis udgiften overstiger 25 kr.
 Pensionist hos speciallæge
(gruppe 1 sikrede)
 Godtgørelse til nærmeste speciallæge efter henvisning og hvis udgiften overstiger 25 kr.
 Andre gruppe 1 sikrede hos speciallæge  Godtgørelse til nærmeste speciallæge efter henvis-ning, hvis afstanden overstiger 50 km og udgiften overstiger 60 kr.
Ledsager Godtgørelse, hvis patienten opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig pga. patientens alder eller helbredstilstand.
Gruppe 2 sikrede Ingen befordringsgodtgørelse.

 

B. Befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling

Befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj
En person har ret til befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra sygehus, hvis personens tilstand gør det nødvendigt, og personen er henvist til det pågældende sygehus efter regionens visitationskriterier (dvs. ikke selv har valgt sig til det pågældende sygehus via det frie sygehusvalg).

Siddende befordring eller befordringsgodtgørelse til behandling på sygehus
Følgende personer er berettiget til siddende befordring eller befordringsgodtgørelse til behandling på sygehus:
 
1) Pensionister
2) Personer, som har mere end 50 km. til behandlingsstedet
3) Personer, hvis tilstand udelukker transport med offentlige transportmidler som bus, tog eller færge og

 • som i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller 
 • som efter bestemmelse fra sygehuset midlertidigt hjemsendes på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

  Til personer, som benytter sig af det frie eller udvidede frie sygehusvalg eller benytter de udvidede rettigheder til undersøgelse og behandling i psykiatrien, ydes befordringsgodtgørelse svarende til det beløb vedkommende ville være berettiget til, ved benyttelse af det sygehus, som regionen normalt ville have henvist til.  

 Oversigt vedr. befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling
 Persongruppe Befordringsydelse 
 Personens tilstand nødvendiggør befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj  Befordring ydes
 Personen er pensionist  Befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis udgiften overstiger 25 kr.
 Afstanden til sygehuset er over 50 km.  Befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis udgiften overstiger 60 kr.
 Ambulante personer og midlertidige hjemsendte  Befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis personen ikke kan klare offentlig befordring, og udgiften overstiger 60 kr.
Ledsager Befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis patienten er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse og ledsagelse er nødvendig pga. personens alder eller helbred.

Personer, som er blevet henvist til behandling i udlandet efter regionsrådets visitationskriterier – fx. til højt specialiseret behandling - har krav på befordringsgodtgørelse med det efter omstændighederne billigste, forsvarlige befordringsmiddel til det udenlandske sygehus, forudsat personen opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, jf. ovenfor.

Personer, som har benyttet det frie sygehusvalg, det udvidede frie sygehusvalg, de udvidede rettigheder til undersøgelse og behandling i psykiatrien eller rettighederne til behandling i et andet EU- eller EØS-land har alene ret til befordringsgodtgørelse svarende til, hvad personen ville have været berettiget til, hvis behandlingen havde fundet sted på det sygehus, regionsrådet ville have visiteret personen til efter sine visitationskriterier.

C. Befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning

Følgende personer, som i forbindelse med udskrivningen fra sygehuset har fået udarbejdet en genoptræningsplan, er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet:

 1. Pensionister
 2. Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder med bus, tog og færge
 3. Personer, som har mere end 50 km til genoptræningsstedet.


En person kan vælge at blive genoptrænet på et andet genoptræningssted end det, personen er blevet visiteret til, herunder i en anden kommune eller i et andet EU-land med kommunalt tilskud. I disse tilfælde har personen ret til godtgørelse af sine befordringsudgifter svarende til, hvad personen ville have fået dækket ved transport til det genoptræningssted, som personen ville være blevet visiteret til. Godtgørelsen kan dog ikke overstige de faktiske befordringsudgifter.
Overnatning
Personer, der har krav på befordring eller befordringsgodtgørelse, har i forbindelse med ambulant behandling krav på overnatning eller overnatningsgodtgørelse samt time- og dagpenge, når rejsen nødvendiggør overnatning uden for hjemmet.
Ledsagelse
I de tilfælde, hvor personen selv er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, vil personens ledsager ligeledes være berettiget til at få befordring eller befordrings-godtgørelse, når ledsagelsen har været nødvendig på grund af personens alder eller fysiske eller psykiske helbredstilstand. For ledsageren gælder ligeledes, at der kun ydes befordringsgodtgørelse, når befordringsudgiften overstiger 25 kr. (tur/retur) for pensionister og 60 kr. (tur/retur) for ikke-pensionister.

Ledsageren er desuden berettiget til overnatning eller overnatningsgodtgørelse samt til time- og dagpenge, når ledsageren er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, og overnatning udenfor hjemmet er nødvendig.