Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Fleksjob

Af: Anette Larsen, socialrådgiver

Sidst fagligt opdateret: 16.08.2016

Fakta

 • Hvis din evne til at arbejde er nedsat varigt og væsentligt i alle former for job, kan din kommune muligvis bevilge dig et fleksjob
 • Et fleksjob tager hensyn til dine skånebehov, enten det er fritagelse for visse opgaver, lavere tempo og flere pauser eller nedsat ugentlig arbejdstid
 • Reglerne for fleksjob er ændrede fra januar 2013, således at du i et fleksjob efter de nye regler, får løn fra din arbejdsgiver, for det arbejde du udfører og derudover en offentlig ydelse. Det er også blevet muligt at få et fleksjob, selvom du kun kan arbejde meget få timer om ugen. Nye fleksjob bliver bevilget for 5 år ad gangen
 • Hvis du har et fleksjob, der blev oprettet før januar 2013, bliver du ikke berørt af de nye regler, før du skifter til et nyt fleksjob

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er et job:

 • på særlige vilkår der tager hensyn til dine skånebehov
 • som din kommune kan bevilge, når du ikke kan arbejde i nogen former for job på normale vilkår, fordi din arbejdsevne er nedsat varigt og væsentligt i alle former for arbejde
 • hvor du få løn fra arbejdsgiver for det arbejde du udfører og derudover et offentligt fleksløntilskud
 • der som udgangspunkt er midlertidigt for 5 år

Hvis du allerede har et fleksjob, der er oprettet efter reglerne for fleksjob inden januar 2013, bliver du ikke berørt af de nye regler om løn og offentligt fleksløntilskud eller varighed for 5 år ad gangen. Men hvis du skifter fleksjob, kommer du ind under de nye regler.

Hvem kan få et fleksjob?

Hvis din evne til at arbejde er nedsat varigt i alle former for arbejde, og du enten er almindelig lønmodtager, ledig eller sygemeldt, kan du snakke med din kommune om mulighederne for at blive godkendt til fleksjob.

Du kan ikke få fleksjob, hvis du modtager førtidspension.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og har en varig og væsentligt begrænsning i din arbejdsevne i forhold til lige netop dit arbejde i din egen virksomhed, kan du søge kommunen om tilskud til at drive din selvstændige virksomhed

Hvilke krav skal du opfylde?

Du skal:

 • ikke kunne opnå eller fastholde et job på normale vilkår
 • have en varig og væsentlig nedsættelse af din evne til at arbejde - og det skal være i alle former for job. Din nedsatte arbejdsevne kan både være af fysiske, psykiske eller sociale årsager

Det skal være helt afklaret, om du har muligheder for at få et arbejde på normale vilkår eller tage noget almindelig uddannelse.
Andre indsatser fra kommunen for at hjælpe dig, herunder  revalidering, skal være forsøgt eller være helt uaktuelle, fordi det er åbenlyst, at det ikke vil hjælpe dig til at få et arbejde på almindelige vilkår.

Såfremt din arbejdsevne aktuelt er meget begrænset (ned til få timer ugentligt), skal det være sandsynligt, at din arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles og dermed blive lidt bedre. De nye regler for fleksjob er nemlig blevet sådan, at også borgere med en meget lille arbejdsevne skal kunne få mulighed for et fleksjob. Det er besluttet for at mindske antallet af førtidspensioner.

Hvis du skal ansættes i fleksjob i dit hidtidige job (såkaldt fastholdelsesfleksjob), skal du først have været ansat under de sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder, uden at det har ført til, at du magter at fortsætte i din nuværende ansættelse. I de fleste overenskomster er der sociale kapitler, der gør det muligt at fastholde en medarbejder med en nedsat arbejdsevne på andre vilkår end de øvrige medarbejdere. Der kan fx etableres et aftalebaseret job på særlige vilkår med individuelle aftaler om løn, arbejdsvilkår, opgavetilrettelæggelse og arbejdstid uden inddragelse af kommunens jobcenter og hvor den ansatte bevarer sine almindelige muligheder i forhold til a-kasse, efterløn med videre. Det er altså sådanne former for særlige vilkår, du skal have haft i mindst 12 måneder, før din kommune kan gå ind og vurdere, om de kan bevilge dig et fleksjob. Du og din arbejdsgiver skal lave en skriftlig aftale om de særlige vilkår, inden de 12 måneder begynder.

Hvis du har været ude for en akut opstået skade eller sygdom, for eksempel en arbejdsulykke eller en alvorlig og fremadskridende sygdom, kan du også undgå de 12 måneder, inden kommunen kan gå ind og vurdere, om du er berettiget til et fleksjob.

Hvem bevilger fleksjob og hvordan?

Det er din kommune, der kan bevilge dig et fleksjob.

Når kommunen skal vurdere, om du skal have bevilget et fleksjob, skal du og din faste sagsbehandler skrive en såkaldt rehabiliteringsplan. Planen beskriver dine erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse, herunder dit CV med din uddannelse og erhvervserfaring, dine personlige ressourcer, hvilke udfordringer du skal overvinde for at komme i job eller uddannelse, dine egne ønsker, din helbredssituation og dens betydning for dine muligheder, hvad du har deltaget i og erfaringerne herfra, og hvorfor det ikke har virket godt nok.

Du skal også gå til din egen læge, der efter at have spurgt til din sygdom og undersøgt dig, skal besvare nogle forskellige spørgsmål fra kommunen skriftligt. Lægens udtalelse indgår i rehabiliteringsplanen.

Herefter skal du til møde i et rådgivende rehabiliteringsteam sammen med din sagsbehandler, hvor I alle skal drøfte din situation. Inden mødet har teamet læst rehabiliteringsplanen. Du må gerne tage en bisidder med til mødet. Teamet består af fagfolk fra kommunens forskellige forvaltninger og en sundhedskoordinator fra regionen, der ofte er en læge.

Efter mødet skal rehabiliteringsteamet skrive en indstilling til kommunen om, hvilken indsats der vil være den bedste, for at du kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Teamet kan således for eksempel foreslå et fleksjob, hvis de mener, det er den bedste måde at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis rehabiliteringsteamet har lavet en indstilling om fleksjob, skal kommunen tage stilling til, om de er enige. Kommunen er ikke forpligtet til at følge rehabiliteringsteamets indstilling, men de skal vægte den højt. Det kan i sjældne tilfælde ske, at kommunen er uenig og ikke vil indstille dig til fleksjob, men i stedet peger på noget andet.

Et fleksjob bliver bevilget for 5 år ad gangen. Hvis du er under 40 år, skal kommunen, lidt før de 5 år er gået, vurdere om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Hvis du gør det, får du bevilget et nyt for 5 år mere. Hvis du er over 40 år, får du efter det første midlertidige fleksjob på 5 år, bevilget et permanent, hvis du fortsat opfylder betingelserne.

Har du ret til at sige nej til lægebehandling?

Selvom udgangspunktet er, at du skal bidrage til din egen helbredelse og tage imod lægeordineret behandling, kører der en forsøgsordning, hvor du kan sige nej til lægebehandling, som du ikke ønsker eller ikke er tryg ved. Det gælder udelukkende lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger eller operationer foretaget af en læge samt behandling med lægeordineret medicin. Du kan således ikke afvise behandling hos for eksempel fysioterapeut eller psykolog.

Hvis du afviser anvist lægebehandling, har du ret til at få din situation vurderet hos regionens sundhedskoordinator, der skal undersøge, om vedkommende kan foreslå en anden lægebehandling end den, du har sagt nej til.

Kommunen kan også selv ønske at henvise dig til sundhedskoordinator for at få vurderet, om vedkommende kan foreslå en anden lægebehandling. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan sige nej til selve henvisningen til sundhedskoordinator. Det kan få den konsekvens, at det får indflydelse på kommunens afgørelse af, om du er berettiget til fleksjob.

Hvis sundhedskoordinator har forslag til anden lægebehandling, som du heller ikke ønsker, kan du også afvise den mulighed, uden at det får konsekvenser for kommunens behandling af din sag om bevilling af fleksjob.

Forsøget med ret til at sige nej til lægebehandling kører foreløbigt i 3 år fra 1. juli 2016.

Hvordan fastsættes din løn fra arbejdsgiver og det offentlige tilskud?

Din arbejdsgiver betaler løn til dig for det arbejde, du rent faktisk udfører. Din løn bliver suppleret med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af din lønindtægt og udbetales af kommunen direkte til dig.

I forbindelse med etablering af dit fleksjob skal jobcenteret i kommunen hurtigst muligt komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet, herunder hvor mange timer du kan arbejde og af din arbejdsintensitet. Med intensitet menes, om du for eksempel har behov for pauser, eller du på grund af en betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne kun kan arbejde på nedsat kraft. Vurderingen skal være grundlag for aftalen om fleksjob mellem dig og arbejdsgiver, herunder om din arbejdstid og aflønning.

Du og arbejdsgiver kan selv ændre arbejdsevnevurderingen som grundlag for fastsættelse af din løn uden jobcentrets medvirken, hvis I er enige om ændringerne. Jobcenteret skal dog foretage en ny vurdering af arbejdsevnen, hvis du og din arbejdsgiver i fællesskab beder jobcentret om at lave en ny vurdering.

I fleksjob, som er dækket af en overenskomst, fastsættes dine løn- og arbejdsvilkår efter overenskomsten. I job, som ikke er dækket af nogen overenskomst, fastsættes dine løn- og arbejdsvilkår med udgangspunkt i overenskomsten på et område, der kan sammenlignes med. Jobcentret modtager efter aftale mellem arbejdsgiver og dig en kopi af jeres aftale om dit fleksjob.

Kommunen supplerer din løn fra arbejdsgiver med et tilskud, der bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt.

Fleksløntilskuddet kan udgøre op til 98 % af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb svarende til kr. 17.745 kr. pr. måned (2016 takst).

Dit fleksløntilskud aftrappes med en modregningssats på 30 %, indtil en løn før skat på 13.839 kr. (2016 takst) inkl. pension pr. måned. Når din løn og dit eget og arbejdsgivers bidrag til en pensionsordning, som er oprettet som led i ansættelsesforholdet, overstiger 13.839 kr. om måneden, er modregningssatsen 55 %.

Kommunen indbetaler 5 % af det beregnede fleksløntilskud, dog max 500 kr. om måneden til ATP.

Kontakt din kommune for at få beregnet lige præcis din situation.

Under ferie får du også udbetalt fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af den løn eller feriegodtgørelse, du får udbetalt i forbindelse med, at du holder ferie.

Hvis du bliver sygemeldt eller skal på barselsorlov, får du også udbetalt fleksløntilskud, hvis din arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom eller barsel. Tilskuddet reguleres på baggrund af din løn. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler løn, udbetaler kommunen syge- eller barselsdagpenge efter reglerne herom, suppleret med fleksløntilskud.

Som fleksjob ansat er du dækket af arbejdsskadesikringsloven, hvis du for eksempel kommer ud for en arbejdsulykke.

Hvad er dine rettigheder i fleksjob?

Nedenstående er ikke udtømmende, men peger på nogle af dine rettigheder og muligheder for ekstra støtte i et fleksjob.

Hvis du bliver syg, har din arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra din første sygedag.

Kommunen kan give dig hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og kortvarige kurser, hvis det er nødvendigt for, at du kan få eller blive i fleksjobbet.

Hvis du har en betydelig nedsat arbejdsevne, kan du i visse situationer få en "Personlig assistance" ordning, hvor en person bliver ansat til at hjælpe dig med de opgaver, du ikke selv kan magte.

Hvis du i starten af en ansættelse i fleksjob har brug for særlig støtte og oplæring, kan kommunen betale løn for et aftalt antal timer til en mentor, der kan hjælpe dig. Mentor kan enten være en af dine kolleger eller en person uden for virksomheden.

Hvis det er nødvendigt med en faglig opkvalificering for at få eller blive i fleksjobbet, kan du få en mindre revalidering i en periode. Læs mere i patientinformationen om Revalidering.

Hvis du bliver ledig?

Hvis du bliver ledig, når du er visiteret til et fleksjob kan du få ledighedsydelse, men på forskelligt niveau afhængig af dit hidtidige forsørgelsesgrundlag.

Du kan få ledighedsydelse på 89 % af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, dvs. 16.120 kr. (2016 takst), hvis du er godkendt til fleksjob, men endnu ikke er blevet ansat, hvis du opfylder en af disse betingelser:

 • du ville være berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge
 • du modtager sygedagpenge
 • du deltager i revalidering efter en jobplan
 • er blevet ledig efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse

Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser, kan du få ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp.

Hvis du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder og tidligere har modtaget ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, får du ret til ledighedsydelse på 89 % af dagpenges højeste beløb.

Hvis du inden for de sidste 18 måneder har haft et fleksjob i mindst ni måneder – og bliver ledig, hvor det var ikke din egen skyld, at du blev fyret - modtager du ledighedsydelse på 89 % af dagpengenes højeste beløb.

Kan du få en ydelse i stedet for efterløn?

Op til 5 år før din folkepension har du mulighed for at få en såkaldt "Fleksydelse" i stedet for efterløn, hvis du ønsker at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Fleksydelse kan højst udgøre et beløb, der svarer til 91 % af sygedagpenge maksimum. Tilsvarende reglerne for efterløn bliver alderen for fleksydelse gradvist forhøjet.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer fleksydelsesordningen. Ordningen kræver blandt andet, at du løbende indbetaler et fleksydelsesbidrag. Spørg hos Udbetaling Danmark, hvis du vil vide mere om detaljerne.

Er der særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende?

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende kan du søge kommunen om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i din selvstændige virksomhed og ikke nødvendigvis i forhold til ethvert erhverv.

Desuden er det en betingelse:

 • at virksomheden er din hovedbeskæftigelse
 • at du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet i virksomheden, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder

Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i din virksomhed. Du får bevilget tilskuddet for 5 år ad gangen. Din sag skal forelægges kommunens rehabiliteringteam, der skal afgive indstilling, inden kommunen træffer endelig afgørelse.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der får tilskud til drift af selvstændig virksomhed, er ikke visiterede til fleksjob. Det betyder, at hvis du som selvstændig erhvervsdrivende ophører med at modtage tilskud, så er du ikke berettiget til ledighedsydelse eller til fleksjob som lønmodtager. Kommunen kan dog visitere dig til almindeligt fleksjob for lønmodtagere, hvis du opfylder betingelserne.

Referencer

Kilder

Fagmedarbejdere

 • Anette Larsen, socialrådgiver, socialfaglig konsulent ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
 • Kenneth Kibsgård, HD, MPH, speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin, overlæge, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Link til Lægehåndbogen

Patienthåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS og Android.

Bliv ven med Patienthåndbogen og få hver uge tips til spændende læsning.