Spring til indhold

Orienteringsbrev nr. 2, 2024 fra praksiskonsulentordningen i Silkeborg Kommune

Praksiskonsulentordningen i Silkeborg Kommune udgiver orienteringsbrev nr. 2, 2024

Kommunale sundhedstilbud

Husk at I altid har muligheder for at få overblik over kommunale sundhedstilskud via sundhed.dk - Region Midtjylland - vælg sundhedstilbud under fanen ”værktøjer”.

Det fremgår af oversigten over sundhedstilbud om patienten kan være i målgruppen for tilbuddet og hvordan der kan henvises. En henvisning kan altid sendes som en dynamisk henvisning til kommunen, hvilket kan være særligt nyttigt for borgere, der ikke har ressourcer til selv at kontakte kommunen.

Fx er vi af kommunen blevet gjort opmærksom på følgende tre eksempler på sundhedstilbud til kommunens borgere:

 • ”Flere i Fællesskaber” – fællesskabsguiden, som sigter imod at bekæmpe ensomhed og etablere individuelle adgange til fællesskaber. Se sundhedstílbudet her: Flere i Fællesskaber - fællesskabsguide
 • Et større nikotinstop-forløb med opstart 2. september 2024: ”Silkeborg kvitter røg, damp og snus”. Forløbet har plads til op til 70 deltagere samtidig.
  Der er vedlagt annonce og billedfil i dette brev, sidstnævnte kan evt. komme på computerskærmen i praksis, så tilbuddet når bredest muligt ud.
 • Silkeborg Kommune har en overvægtsklinik, som kan understøtte indsatsen i den eksisterende samarbejdsaftale (i Sundhedshuset i Toldbodgade og i Kjellerup). Klinikken er bemandet med sundhedsplejersker og kostvejledere. Almen Praksis kan henvise til klinikken, men de fleste henvisninger sker via skolesundhedsplejersken (ser børnene i 0/1. klasse, 4. klasse og 8. klasse). Klinikken ser meget forskellige familier. Man kender ikke effekten af indsatsen for børn og familier på længere sigt (sundhedsplejen kan kun følge dem til og med 8. klasse).

  Der ses gerne flere henvisninger fra almen praksis, hvor det skønnes relevant.

Årligt lægemøde

Silkeborg kommune arrangerer hvert år et lægemøde med tema af interesse for almen praksis. I 2024 er der valgt alkohol som tema. Ikke en hverken ny eller ukendt problemstilling i praksis men der er ny forskning samt nye tendenser på området.

Emne: "Alkohol – ny viden og tendenser"
Dato og tid: Mandag den 23. september 2024 kl. 16.30 - 19.30

Foredragsholdere:  Professor Anette Søgaard Nielsen, forsker indenfor alkoholområdet, samt forfatter og foredragsholder Katrine Quorning, der er foregangsperson i Danmark inden for den nye internationale bevægelse ”Sober curious”. Katrine er selv opvokset i hjem med alkoholmisbrug.

Endeligt vil der blive informere om aktuelle tilbud og indsatser på alkoholområdet i Silkeborg kommune.

Der er sendt invitationer ud til lægerne i kommunen og vi håber på opbakning til arrangementet.

Tilmelding via dette link: https://sk.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=121446

Der vil i forbindelse med mødet være mulighed for at komme med ønsker til næste års lægemøde.

Arbejdsgange omkring fravalg af genoplivning/aftalt behandlingsniveau

Vi har sammen med kommunale aktører drøftet de konkrete arbejdsgange omkring dokumentation af fravalg af genoplivning og aftalt behandlingsniveau.

Nedenfor fremgår hensigtsmæssig procedure omkring fravalg af genoplivning/aftalt behandlingsniveau:

Relevant personale i kommunen skal vide, om læge har taget stilling til ingen genoplivning ved hjertestop. Kommunen får besked ved, at læge fremsender en særskilt korrespondance via Medcom. I den forbindelse skal almen praksis være opmærksom på at vælge den rette modtagerafdeling – Sundhed og Omsorg, Socialafdelingen eller i visse tilfælde Børn og Familie (Døgn og aflastningstilbud Solbo).

Af korrespondancen skal det tydeligt fremgå, at læge har taget stilling til, at der ikke er indikation for genoplivning ved hjertestop. Korrespondancen skal sendes separat, og må ikke være en del af en korrespondance med andet indhold.

Kommunen anbefaler, at én af følgende formuleringer indgår i korrespondancen:

 • Der er ikke indikation for genoplivning ved hjertestop, idet patienten er uafvendeligt døende.
 • Der er ikke indikation for genoplivning ved hjertestop, idet patienten er svært invalideret eller permanent vegetativ.
 • Der er ikke indikation for genoplivning ved hjertestop. Patienten er ikke uafvendeligt døende, og behandling kan måske fører til overlevelse, men de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Ovenstående kan suppleres med information om:

 • Evt. supplerende oplysninger om baggrund for beslutning
 • Aftalt behandlingsniveau (fx hvis det ikke er relevant at indlægge borger ved sygdomsforværring eller andre konkrete tilstande, hvis der skal undlades at gøre observationer eller særlig pleje/sygeplejetiltag).
 • Borgers tilkendegivelse (eller personlig værges)
 • Pårørende tilkendegivelse

Beslutningstagende læges navn samt dato og klokkeslæt skal fremgå i korrespondancen.

Læge på sygehus kan også tage stilling til behandlingsniveauet, som dokumenteres i epikrisen. Sundhed og Omsorg modtager epikriser fra sygehuset, og i dette tilfælde er det ikke påkrævet, at der sendes korrespondancer fra egen læge også.

Derimod modtager Socialafdelingen IKKE epikriser fra sygehuset, hvorfor lægen i dette tilfælde bør være opmærksom på, at kommunen får besked.

Ordningen om plejehjemlæger

Som en del af overenskomstaftalen med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der trådte i kraft i 2022, blev der indført en ordning med faste plejehjemlæger. Ordningen betyder, at plejehjemsbeboerne frit kan skifte til dén praktiserende læge, som er fast læge på plejehjemmet. Lægen kan samtidig understøtte og rådgive personalet på plejehjemmet i deres daglige arbejde med sundhedsfaglige problemstillinger. Den faste læge yder jf. aftalen 2-3 timers rådgivning pr. måned (afhængigt af antallet af beboere på plejecenteret).

Der opleves stor tilfredshed med ordningen, som generelt er velfungerende. Der henstilles dog til at der leves op til kravet om undervisning af personalet, som dermed kan tilegne sig relevant viden og styrke kvaliteten af deres arbejde. Der arbejdes på at ensrette undervisningen på tværs af plejehjemmene, da det typisk er de samme tematikker, der går igen, og som er brugbare at blive opdateret på.

Kommunikationsveje til kommunen

Vi er i fuld gang med udarbejdelsen af en opdateret, gældende oversigt over kommunikationsveje til kommunen med det formål at få et hurtigt og simpelt overblik over de rette kanaler til kommunens afdelinger. Denne udsendes separat, forhåbentlig inden sommerferien.

_____________________________________________________________

Anette Hyldegaard Rasmussen, Praksiskonsulent, Silkeborg Kommune
Christian Bruun Bech, Praksiskonsulent, Silkeborg Kommune