Spring til indhold

Nyhedsbrev fra Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens

Orientering og vejledning til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens

Tak for mange gode tilbagemeldinger på sidste nyhedsbrev, som vi i det følgende forsøger at gentage - med nyt indhold - men på ny med uddybende og vejledende tekst i det gode samarbejdes ånd.

Henvisninger obs fraktur

Husk den nye henvisnings vejledning til opslagstavlen i praksis, som beskriver hvordan og hvornår ptt. skal henvises. Se dokument omkring forløb: Flowchart om henvisninger til røntgen
Aftalen omfatter kun frakturmistanke, så andre indikationer skal henvises via normal procedure, og vi sender en tid inden for normal ventetid på røntgen, som aktuelt er på ca. 4 uger.

Husk at:

  • 2-5. tå ikke behøver at blive henvist til røntgenundersøgelse, da behandlingen er den samme uanset fund.
  • Costafraktur er en klinisk diagnose, og de ses ikke nødvendigvis på røntgenbilledet. Behandling er uanset fund: Smertebehandling! N.B.: Hvis patienten umiddelbart efter et traume mod brystkassen har vedvarende (minutter) svært ved at trække vejret, skal patienten indlægges akut og lægeledsaget til vurdering i skadestuen.
  • Nyt sammenfald, som patienten allerede er kendt med og i relevant behandling. Her kan man som kliniker overveje relevansen af et nyt røntgenbillede.

Ny MR knæ instruks – nu også til ptt. med knæsmerter 50-65 år

Røntgen og Skanning har indvilliget i at MR skanne patienter 50-65 år obs menisk problematik forudsat at følgende kriterier er opfyldt:

  • Klinisk mistanke om meniskskade.
  • Ingen ekstensionsdefekt som følge af traume - i så fald skal de henvises til O kir. amb.
  • Fysioterapi forsøgt i minimum 3-6 måneder uden effekt.
  • Der foreligger røntgen uden moderat eller svær artrose, der er taget efter symptomdebut og under 1 år gammelt.

Forløbsbeskrivelse er fornyelig valideret af Ortopædkirurgisk afdeling og praksiskonsulenten.
Se dette dokumentet med vejledningen: Vejledning til udredning og behandling af knæ

Kræftpakker – pakkeforløb occult cancer, en reminder om flow

Ved mistanke om alvorlig sygdom, der kunne være kræft, bestilles c. Okkulta blodprøver. I nogle tilfælde kan diagnosen evt. afklares eller afføde at henvisningen kan sendes direkte til udredning for kræft i andet pakkeforløb. Hvis ikke, bestilles CT- TAB i cancer okkulta forløb på vanlig vis. Men vi vil meget gerne, at I som anbefalet i forløbsbeskrivelsen venter med at sende henvisning til CT-TAB til der foreligger svar på blodprøverne, så vi som samlet sundhedssystem, undersøger pt. så effektivt og nøjagtigt som muligt.

Hvis der er mistanke om gastrointestinalcancer, har vi et par gange set henvisning til CT-TAB, men hér kan CT ikke bruges, for vi kan ikke nødvendigvis se en tumor i tarmen på CT. Den rette udredning er uændret at henvise i pakke forløb, hvor der startes med gastro og/eller koloskopi, hvor der også kan tages evt. biopsier med henblik på hurtig diagnosticering.

Se forløbsbeskrivelsen for udredning af Alvorlig sygdom der kunne være kræft: Alvorlig sygdom der kunne være kræft - Diagnostiske Enheder Aarhus, Horsens og Randers

Hosteudredning - kræver ikke CT Thorax

Udredning af langvarig hoste UDEN mistanke om malignitet kan fx være: Rtg. thorax, lungefunktionsundersøgelse (evt. med reversibilitet). Evt. lungemedicinsk eller Øre-næse-hals vurdering. Der er ikke indikation for CT thorax. Hvis lungemedicinsk speciallæge ønsker yderligere billeddiagnostik, vil det langt oftest være en HR-CT, hvilket er en specialundersøgelse, der ikke kan bestilles fra almen praksis. Får du mistanke om c. Pulm. skal pt i pakkeforløb.

Flere typer undersøgelser på samme patient

Hvis patienten henvises til flere typer undersøgelser, er det vigtigt i forhold til korrekt visitation, at de sendes på hver sin henvisning, da de forskellige typer undersøgelser skal bookes i forskellige undersøgelsesrum og dermed i forskellige bookinglister.

”Almindelige” problemstillinger ved returnering af henvisninger med lænde-rygsmerter

Vi returnerer typisk på grund af for få kliniske oplysninger fx objektiv undersøgelse, beskrivelse af evt. radikulopathi, varighed af smerter, varighed af afprøvet relevant konservativ behandling, evt. manglende metalskema (ved MR indikation). Så I kan hjælpe os med at skrive lidt mere, når I henviser. 
Husk at ”Obs rygsøjlegigt” skal henvises direkte til udredning i rheumatologisk regi og at ”Obs tværsnitsyndrom” skal indlægges akut.

Om diagnosen ”Artrose” og røntgenbilleder

Diagnosen ”artrose”, kan jf. lægehåndbogen stort set stilles ud fra klinikken (kan evt. støttes af røntgenfund), og der er ikke altid sammenhæng mellem klinik og røntgenfund. Dette har relevans, hvis man ønsker at henvise til GLAD træning, som dermed IKKE nødvendigvis forudsætter billed-diagnostiseret artrose.

Hvad og hvordan vi skriver i henvisningsteksten

Henvis gerne til tidligere udførte billeddiagnostiske undersøgelser, men undlad at indsætte selve svaret, da det kan være uklart om beskrivelsen er ny eller gammel, når I modtager billedbeskrivelsen (fordi jeres henvisningstekst altid vil stå øverst, og selve svaret på undersøgelsen; nederst).
Det er en god idé, at eventuel lægefaglig undren eller frustration over dette eller hint i forhold til afdelingens disponeringer, holdes i en neutral tone, evt. udelades i henvisningerne, da henvisningsteksten kan læses af patienterne. Brug da i stedet jeres praksiskonsulenter på de forskellige afdelinger, jf. nedenfor.

Henvisning til Dexa skanning

Røntgen og skanning indkalder kun patienter til dexaskanning, hvis der foreligger en henvisning fra de praktiserende læger (eller fra en sygehusafdeling) ELLER, hvis patienten ses i skadestuen i forbindelse med en lavenergi fraktur. 
Vi har lavet en optælling på patienterne med lavenergifrakturer, hvor vi finder osteoporose på 40% af patienterne. Hvis vi holder det op mod normalbefolkning vil antallet være 25%, så vi vurderer at en indsats med sekundær forebyggende indsats vil have en effekt på lang sigt.

Alle andre henvisninger, om det er udredning eller kontroller skal henvises via egen læge, men der må gerne bestilles undersøgelser, der ligger flere år frem i tiden (fx i forbindelse med svargivning på DXA scanning). Røntgen og skanning sender en reminder til patienten om undersøgelsen, når tiden nærmer sig.
Det er vigtigt, at egen læge giver besked, hvis situationen har ændret sig i mellemtiden.

Se dette dokument med anbefalinger til, hvor lang tid der skal gå mellem dexa skanningerne: Anbefalinger vedr. dxa

Brug praksiskonsulenterne!

Hvis I oplever uhensigtsmæssigheder i samarbejdet med Røntgen og Skanning, er I som altid velkommen til at kontakte os eller vores praksiskonsulent. Afdelingsledelsen mødes ligesom de andre afdelinger med sine praksiskonsulenter flere gange om året og diskuterer ”nyt og godt og evt. skidt”, og vi indbyder gerne til en kop kaffe ved ønske og behov for en snak.
____________________________________________________________

Rasmus Peter Christoffersen, Praksiskonsulent, Røntgen og Skanning

Sendt til praktiserende læger i Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner