Spring til indhold

Ændring af bestemmelserne om mindreårige i psykiatriloven pr. 1. juni 2024

Orientering om ændring af bestemmelserne om mindreårige i psykiatriloven

Baggrunden for lovændringen skal findes i et politisk ønske om, at der sker en nedbringelse af anvendelse af tvang, særligt for børn og unge under 18 år, ligesom man har fokus på at styrke mindreårige patienters rettigheder.

Fra 1. juni 2024 er det ikke længere tilstrækkeligt med et informeret samtykke fra forældremyndighedens indehavere til indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling for mindreårige patienter under 15 år.

Således skal den mindreårige under 15 år, uanset forældrenes samtykke, selv give et informeret samtykke til indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling. Hvis der ikke foreligger informeret samtykke fra den mindreårige patient selv, er der tale om tvang.

Der gælder ingen nedre aldersgrænse for kravet om informeret samtykke. Dén information, der gives til den mindreårige patient, skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.

Såfremt det ikke er muligt at opnå et informeret samtykke fra den mindreårige patient under 15 år, kan det alene ske mod barnets vilje, såfremt psykiatrilovens almindelige betingelser er opfyldt, herunder eksempelvis betingelserne for en tvangsindlæggelse.

Da lovændringen er helt ny, har vi ikke gjort os mange erfaringer med denne, men tilstræber i godt samarbejde med jer at hjælpe vores fælles patienter bedst muligt under de givne rammer.

Det noteres endvidere fra Almen Praksis, at vi arbejde med et implicit samtykke, hvor samtykket ventes afklaret ved alle henvisninger. Derfor er der ikke et specifikt krav om en linje i henvisningen med dette anført.

____________________________________________________________

Camilla Havsteen og Michelle O. Kring, Afdelingsledelse, Børne- og ungepsykiatrien
Jeppe Frøkjær Aaen, Praksiskoordinator Psykiatrien