Spring til indhold

Økonomisk himmelflugt i behandlingen af diabetes

Nyhed
Udgifterne til behandling af type 2-diabetes er stigende. Baggrunden herfor er et øget forbrug både af SGLT-2 hæmmere, men især af GLP-1-recepterantagonister (GLP1-RA) f.eks. Semaglutid (Ozempic®)

Størstedelen af diabetes patienterne følges i almen praksis, så forventeligt er det her forbrugsstigningen er størst, men det betyder også, at vi i almen praksis kan gøre noget for at bringe udgifterne ned.

SGLT-2 hæmmerne er væsentligt billigere end en GLP1-RA. 

SGLT-2 hæmmere er 1. valget i tillægsbehandlingen i langt de fleste tilfælde, og der vil ofte med god effekt kunne vælges en SGLT-2 hæmmer fremfor en GLP1-RA. 

Tabel 1 viser Region Nordjyllands tilskudsudgifter til semaglutid fra 2020-2023. Tallene for 2023 er forventede tal og er estimeret ud fra, at tilvæksten i patienter i behandling med semaglutid fortsætter som hidtil. Da vil udgifterne til medicintilskud nå 85 mio. kr. i 2023.  
 

Tabel 1:

  2021 2022 2023, forventet
 Udgift, mio. kr. 29,8 47,3 85
DDD ('000)  0,96 1560 2450

Nedenstående graf viser det stigende antal tilskudsudløsende recepter på GLP1-RA fra 1.kvartal 2018 til 1. kvartal 2023. Dette også for Region Nordjylland. 

Vi henviser endvidere til basislisten og nyhed fra sundhedsstyrelsen hvor du kan læse mere vedrørende behandlingen af type 2-diabetes.  

Indholdsansvarlig:  

Jane Svensson, Koordinerende læge i Lægemiddelenheden