Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Skoliose

Tip en ven

Sidst fagligt opdateret: 02.06.2010

Basisoplysninger

Definition

 • Skoliose er en sidedeviation af columna, en krumning i frontalplanet
  • Påvises klinisk som en prominens af ribbenene ved foroverbøjning af barnet/den unge
  • Radiologisk foreligger der skoliose, når en lateral kurve i rygsøjlen er større end 10° målt ved Cobbs metode ved stående optagelse 1
 • Manglende konsensus
  • Der er uenighed internationalt om diagnostik, screening og behandling 2
 • Skoliosen tenderer til at øges, så længe barnet vokser. Blandt teenagere er det dog kun hos 10%, at progressionen kræver intervention 3

Inddeling

 • Strukturelle skolioser
  • Lader sig ikke korrigere, og inddeles i
  • Idiopatisk skoliose (udgør 70%) 4
   • Infantil (0-3 år, < 1%)
   • Juvenil (4-10 år, 12-21%)
   • Adolescent (> 10 år, ca. 80%)
  • Neuromuskulær skoliose (udgør 15%)
  • Kongenitte skolioser (udgør 10%)
 • Ikke strukturelle skolioser
  • Skyldes ofte anisomeli eller bækkenrotation
  • Forsvinder når patienten bøjer sig fremover eller udligner anisomelien med skoforhøjelse

Forekomst

 • Prævalens
  • 2-3% af børn og unge har strukturel skoliose >10°
 • Køn
  • Idiopatisk skoliose forekommer ca. syv gange hyppigere hos piger end hos drenge
 • Prævalens af kurver3
  • Over 20° er 0,3%
  • Over 30° er 0,2%
  • Over 40° er 0,1%

Ætiologi og patogenese

 • Primær idiopatisk skoliose
  • Ætiologien er fortsat ukendt
  • Både arvelig komponent, hormonforstyrrelse og neurologisk dysfunktion diskuteres
  • Nyere forskning lægger vægt på arvelige faktorer2, 5, 6

Sekundære skolioser

 • Neuromuskulær skoliose
  • Hyppigste årsager er cerebral parese, myelomeningocele og muskeldystrofier
 • Kongenitte skolioser
  • Skyldes som oftest hemivertebrae, ensidig segmentering, blokhvirveldannelse eller kombination af anomalier
 • Øvrige sjældne strukturelle skolioser
  • Neurofibromatose, bindevævssygdomme, reumatiske sygdomme, traumer, ekstraspinale kontrakturer, osteokondrodystrofier, knogleinfektioner og metaboliske sygdomme
   • F.eks. Ehlers-Danlos' syndrom, Marfans syndrom, homocystinuri

Disponerende faktorer

 • Arv
  • Idiopatisk skoliose har en arvelig komponent
 • Alder
  • Idiopatisk skoliose kan opstå og progrediere i perioder med hurtig vækst
 • Køn
  • Piger har 7 gange hyppigere adolescent skoliose sammenlignet med drenge

ICPC-2

 • L01 Symptom/klage fra cervikalregion
 • L02 Symptom/klage fra ryg
 • L03 Symptom/klage fra lænd
 • L82 Medfødt misdannelse i muskel/skeletsystem
 • L83 Cervikalsyndrom
 • L84 Rygsyndrom uden smerteudstråling
 • L85 Erhvervet rygdeformitet

ICD-10

 • M41 Skoliose
 • M410 Idiopatisk skoliose hos barn
 • M411 Idiopatisk skoliose hos ung
 • M412 Anden form for idiopatisk skoliose
 • M413 Torakogen skoliose
 • M414 Neuromuskulær skoliose
 • M415 Anden form for sekundær skoliose
 • M418 Anden form for skoliose
 • M419 Skoliose UNS

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Diagnosen stilles almindeligvis ved en kombination af sygehistorie, klinisk undersøgelse samt røntgen af columna
 • Tidlig diagnose af skoliose er vigtig, fordi man da kan tilbyde mindre generende korsetbehandling, på et tidspunkt før skævheden er blevet udtalt 7
 • Diagnostisk udfordring
  • Hvad er sandsynligheden for progression af tilstanden?
  • De tre vigtigste prædiktorer er køn, resterende vækstpotentiale og kurvestørrelsen på diagnosetidspunktet3

Prædiktive faktorer for udviklingen 8

 • Flere faktorer er afgørende for udvikling af progredierende idiopatisk skoliose
 • På diagnosetidspunktet giver lav alder, lav Risser-grad (forkalkning af crista iliaca) og stor vinkling af kurvaturen (Cobbs vinkel) høj risiko for forværring 9, 10
 • Dobbelt kurve (S-form) og køn (piger) disponerer også til progrediering 11
 • Herudover udgør resterende vækstpotentiale af rygsøjlen en risiko for denne udvikling 12. I puberteten, hvor væksten er størst, er risikoen for forværring af skoliosen størst

Differentialdiagnoser

Medfødte tilstande

 • Ikke-strukturel skoliose
  • Anisomeli, medfødt
  • Kongenit hofteledsdysplasi/luksation
  • Bækkenrotation

Erhvervede tilstande

 • Tumor cerebri og spinal tumor
  • Kan forårsage neuromuskulær skoliose
  • Spinal tumor kan give smerter lokalt i ryggen
 • Reumatiske tilstande/bindevævssygdomme
  • Led og bløddelsaffektion af kolumna som del af en systemisk sygdom
 • Skoliose ses ofte ved neurofibromatose og Marfans syndrom

Sygehistorie

 • Børn med strukturel skoliose har som regel ikke flere rygsmerter end deres jævnaldrende
 • Øget udtrætning forekommer, særligt ved ensidige belastninger, og skyldes at aktiviteten i muskulaturen på konkav- og konvekssiden af en skoliose vil være forskellig
 • Alder
  • Skoliose opstår og forværres hyppigere ved vækstspurter
  • Tidspunkt for menarche - vigtig indikator for restvækst
 • Progression
  • Idiopatisk skoliose debuterer i præpuberteten og kan progrediere betydeligt i puberteten7 (se forløb)
 • Psykosociale effekter
  • Større skolioser kan få ganske betydelige psykosociale konsekvenser med mobning, social isolering, problemer med at få arbejde 13

Kliniske fund

 • Hele overkroppen og benene skal være afklædte
 • Større børn
  • Undersøges stående og indebærer altid undersøgelse i foroverbøjet stilling
 • Mindre børn
  • Børn, som ikke har gangfunktion, skal undersøges i bugleje, rygleje og i siddende stilling
 • Foroverbøjet
  • I foroverbøjet stilling vil en strukturel skoliose fremtræde som en prominens af ribbenene (gibbus) på den ene side - 90% af torakale kurver er til højre
  • Dette benyttes som screening-test, men undersøgelser tyder på lav sensitivitet, specificitet og positiv prædiktiv værdi (0,05%) 14
  • Ikke-strukturelle skolioser korrigeres spontant ved foroverbøjning eller ved at korrigere årsagen
 • Beskriv skoliosen
  • Udstrækning og konfigurationen af kurven
  • Graden af overføring af kroppen væk fra bækkenets midte, skulder- og bækkenubalance, samt asymmetri af flankevinkler
 • Vurder bevægelighed og evt. smerteprovokation

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Irrelevant

Andre undersøgelser

Røntgen

 • Rtg. kolumna, forfra og side, evt. med skolioseoptagelse
 • Formål
  • Bestemme kurvens sværhedsgrad og type
  • Udelukke medfødte årsager (halvhvirvel, blokhvirvel) eller erhvervede årsager (infektion, brudsequelae)
  • Vurdere vækstpotentialet
 • Størrelsen af kurven
  • Bestemmes ved Cobbs vinkel2
  • En linje trækkes perpendikulært til toppen af den øvre vertebra i den skoliotiske kurve og en lignende perpendikulær kurve trækkes langs bunden af den nedre vertebra
 • Vækstpotentialet
  • Vurderes ud fra bestemmelse af knoglealderen a.m. Greulich-Pyle, Tanner5 eller Risser 15
  • Jo større vækstpotentiale, desto større indikation for observation og intervention

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved klinisk mistanke om strukturel ortopædisk lidelse hos børn, henvises til adækvat røntgenundersøgelse (rtg. columna, forfra og side, evt. med skolioseoptagelse)
 • Hvis mistanken bekræftes på røntgenbilledet, henvises barnet til specialist i ortopædi til vurdering af terapeutiske tiltag og plan for opfølgning og kontrol under hele perioden med længdevækst

Henvisningsskabelon/tjekliste

Deformiteter i kolumna hos børn

 • Formålet med henvisningen
  • Diagnostik? Konservativ behandling (ortopædiske hjælpemidler)? Kirurgi?
 • Sygehistorie
  • Debut? Traume? Familiært? Udvikling/progression?
  • Asymptomatisk (kun deformitet)? Symptomatisk: Beskriv lidelsen. Smerter? Hvilesmerter? Natlige smerter? Funktionshæmning? Udviklingshæmning?
  • Deformiteter i andre organsystemer?
  • Behandlingsforsøg?
  • Andre sygdomme af relevans? Rehabiliteringspotentiale?
  • Fast medicinering?
 • Kliniske fund
  • Kolumna: Stilling/skævheder stående og fremoverbøjet? - evt. i bugleje, rygleje og siddende (børn som ikke går)? Bevægelighed? Smerteudløsning?
  • Nerveudfald: Motorisk? Sensorisk? Reflekser? Lasegue?
 • Supplerende undersøgelser
  • Rtg. kolumna, forfra og side, evt. med skolioseoptagelse

Behandling

Behandlingsmål

 • Smertelindring
 • Standse progressionen af ryglidelsen for at undgå komplikationer
 • Hvis muligt korrigere deformitet samt opretholde en balanceret kolumna

Generelt om behandlingen

 • Specialistbehandling
 • Risikovurdering
  • Risikoen for kurveprogression vurderes ud fra
   • patientens køn
   • tidspunkt for menarche
   • vækstpotentiale
   • størrelsen af kurven
 • Effekt af behandling
  • Ved primær idiopatisk skoliose er der dokumenteret effekt af korset og operation 16, 17
  • Der er ikke dokumenteret effekt af fysioterapi, kiropraktik, biofeedback eller elektrisk stimulation 18,13, 19

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Barnet bør deltage i fysisk aktivitet sammen med jævnaldrende
 • Det frarådes at bære tunge tasker
 • Det er ikke muligt ved fysisk træning at påvirke det spontane forløb af adolescent idiopatisk skoliose

Korsetbehandling

 • Indikation
  • Progredierende skoliose ved Cobbs vinkel mellem 20° og 45° bedømt ved røntgen7
  • Der skal være et restvækstpotentiale
   • Hos piger betyder det, at behandling skal startes inden to år efter menarche
  • Kurve under 30°
   • Skal påvises progression før behandlingsstart
  • Kurver over 30°
   • Påbegyndes behandling umiddelbart
 • Bæretid
  • Der tilstræbes 23 timers bæretid per døgn
 • Kontroller
  • Patienterne følges med ambulante kontroller med 4-6 måneders interval
 • Varighed af behandling
  • Behandlingen opretholdes til to år efter menarche for pigers vedkommende, derefter nedtrappes behandlingen
  • Et prospektiv studie har vist effekt af korsetbehandling ved adolescent idiopatisk skoliose 20
 • Effekt
  • Et norsk studie fandt, at hos fire ud af fem patienter som fik korsetbehandling, opnåede man initial korrektion med efterfølgende gradvis øgning af de strukturelle forandringer12
  • Effekten er tydeligst på Cobbs vinkel og lateral forskydning af apikal ryghvirvel
  • Til trods for korsetbehandlingen udvikler en ud af fem patienter progredierende skoliose

Kirurgi

 • Indikation
  • Skoliosevinkel over 40-45°
  • For kurver over 45° med fortsat progression, er operation eneste behandlingsmulighed
 • Metode
  • Behandlingen er spondylodese - afstivning af et rygafsnit
 • Effekt
  • Der mangler gode studier på området
  • Resultaterne af moderne, avanceret skoliosekirurgi er gode med korrektioner i alle tre plan, ofte reduceres deformiteten med mere end 70% i frontalplanet
  • Trods manglende kvalitetsstudier, viser et studie (IIb), 21 at kirurgi kan være en nyttig intervention hos patienter med generende smerter og funktionssvigt som følge af skoliosen
 • Ventetid
  • Det er et dilemma, at der ofte er lang ventetid på operation. Disse skolioser hvor kirurgi er indiceret, har en tendens til at progrediere hurtigt - i et studie steg den gennemsnitlig kurvatur fra 40º til 84º i løbet af 8-11 måneder 22
  • En ekspertgruppe konkluderede, at maksimal ventetid for at undgå større tillægsproblemer ved udsat operation, er 5 måneder 23

Forebyggende behandling

 • Både styrkelse af muskler og korsetbehandling er i realiteten sekundær-profylaktiske tiltag

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

Idiopatisk skoliose 7

 • Barnet er almindeligvis rask og med en normal columna ved fødslen
 • I præpuberteten debuterer skoliosen, og den kan i puberteten progrediere op til 15 grader årligt, således at skoliosen ved vækstens ophør kan være op mod 100 grader
 • Progressionshastigheden aftager ved vækstens ophør
 • Risiko for progression hos udvokset person3
  • Kurver hos den udvoksede patient på under 30 grader progredierer ikke
  • Kurver mellem 30° og 50° stiger i gennemsnit 10-15° i løbet af livet
  • Torakale kurver mellem 50° og 75° tiltager i gennemsnit med ca. én grad årligt
  • Lumbale kurver mellem 50° og 75° stiger med ca. en halv grad årligt

Komplikationer

 • En skoliose kan være kosmetisk skæmmende og kan disponere for mobning og lavt selvværd
 • Lungefunktionen afficeres først ved skoliosevinkel 100-120° i torakal-kolumna. Børn kan udvikle pulmonal hypertension og højresidig hjertesvigt

Prognose

 • Indikatorer på dårlig prognose:
  • Debut i lav alder (bortset fra den infantile skoliose hvor prognosen er god)
  • Drenge har dårligere prognose
  • Stor vinkel ved diagnose
  • Vinkel over 50°

Opfølgning

Plan

 • Ryglidelser hos børn progredierer ofte, og dette gælder specielt for skoliose
 • Det er specielt vigtigt at kontrollere børn hyppigere i perioder med hurtig vækst
 • Børn kontrolleres regelmæssigt på specialafdeling, indtil de er udvokset

Patientinformation

Hvad findes der af skriftlig patientinformation?

Animationer

Patientorganisationer

Dokumentation

Diagnostik

 • Screening
  • Retrospektiv cohorte-studie af 2242 børn, som blev screenet for skoliose af en trænet sygeplejerske, viste at positiv prædiktiv værdi for identifikation af behandlingskrævende skoliose var 0,05. NNT (numbers needed to treat) bliver 448 børn screenet for hver opdaget skoliose som behøver behandling
  • Screeningsprogrammet opdagede 5 ud af 9 børn, som senere blev behandlet og førte til henvisning af 87 børn som ikke blev behandlet 14

Kilder

Referencer

 1. Kane WJ. Scoliosis prevalence: a call for a statement of terms. Clin Orthop 1997;126:43-6. Kane WJ. Scoliosis prevalence: a call for a statement of terms. Clin Orthop 1997;126:43-6.
 2. Reamy BV, Slakey JB. Adolescent idiopathic scoliosis: review and current concepts. Am Fam Physician 2001; 64: 111-6. Reamy BV, Slakey JB. Adolescent idiopathic scoliosis: review and current concepts. Am Fam Physician 2001; 64: 111-6.
 3. Miller NH. Cause and natural history of adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Clin North Am 1999; 30:343-52.Miller NH. Cause and natural history of adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Clin North Am 1999; 30:343-52.
 4. Dobbs MB, Weinstein SL. Infantile and juvenile scoliosis. Orthop Clin North Am 1999;30:331-41.Dobbs MB, Weinstein SL. Infantile and juvenile scoliosis. Orthop Clin North Am 1999;30:331-41.
 5. Roach JW. Adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Clin North Am 1999;30:353-65. Roach JW. Adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Clin North Am 1999;30:353-65.
 6. Kesling KL, Reinker KA. Scoliosis in twins. A meta-analysis of the literature and report of six cases. Spine 1997;22:2009-14. Kesling KL, Reinker KA. Scoliosis in twins. A meta-analysis of the literature and report of six cases. Spine 1997;22:2009-14.
 7. Andersen MØ, Thomsen K. Udredning og behandling af adolescent idiopatisk skoliose. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2524-7.Andersen MØ, Thomsen K. Udredning og behandling af adolescent idiopatisk skoliose. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2524-7.
 8. Tønseth KA, Wever DJ. Korsettbehandling ved idiopatisk skoliose. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 170-2. Tønseth KA, Wever DJ. Korsettbehandling ved idiopatisk skoliose. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 170-2.
 9. Ascani E, Bartolossi P, Logroscino CA et al. Natural history of untreated idiopathic scoliosis after skeletal maturity. Spine 1986; 11: 784-9.Ascani E, Bartolossi P, Logroscino CA et al. Natural history of untreated idiopathic scoliosis after skeletal maturity. Spine 1986; 11: 784-9.
 10. Willner S, Uden A. A prospective prevalence study of scoliosis in southern Sweden. Acta Orthop Scand 1982; 53: 233-7.Willner S, Uden A. A prospective prevalence study of scoliosis in southern Sweden. Acta Orthop Scand 1982; 53: 233-7.
 11. Bunnell WP. The natural history of idiopathic scoliosis before skeletal maturity. Spine 1986; 11: 773-6.Bunnell WP. The natural history of idiopathic scoliosis before skeletal maturity. Spine 1986; 11: 773-6.
 12. Wever DJ, Tønseth KA, Veldhuizen AG et al. Curve progression and spinal growth in brace treated idiopathic scoliosis. Clin Orthop 2000; 377: 169-79.Wever DJ, Tønseth KA, Veldhuizen AG et al. Curve progression and spinal growth in brace treated idiopathic scoliosis. Clin Orthop 2000; 377: 169-79.
 13. Screening for adolescent idiopathic scoliosis. Policy statement. US Preventive Services Task Force. JAMA 1993;269:2664-6.Screening for adolescent idiopathic scoliosis. Policy statement. US Preventive Services Task Force. JAMA 1993;269:2664-6.
 14. Yawn BP, Yawn RA, Hodge D, Kurland M, Shaughnessy WJ, Ilstrup D, Jacobsen SJ. A Population-Based Study of School Scoliosis Screening. JAMA 1999, 282:1427-1432.Yawn BP, Yawn RA, Hodge D, Kurland M, Shaughnessy WJ, Ilstrup D, Jacobsen SJ. A Population-Based Study of School Scoliosis Screening. JAMA 1999, 282:1427-1432.
 15. Renshaw TS. Idiopathic scoliosis in children. Curr Opin Pediatr 1993;5:407-12. Renshaw TS. Idiopathic scoliosis in children. Curr Opin Pediatr 1993;5:407-12.
 16. Nachemson AL, Peterson LE. Effectiveness of treatment with a brace in girls who have adolescent idiopathic scoliosis. A prospective, controlled study based on data from the Brace Study of the Scoliosis Research Society. J Bone Joint Surg [Am] 1995; 77:815-22. Nachemson AL, Peterson LE. Effectiveness of treatment with a brace in girls who have adolescent idiopathic scoliosis. A prospective, controlled study based on data from the Brace Study of the Scoliosis Research Society. J Bone Joint Surg [Am] 1995; 77:815-22.
 17. Pinto WC, Avanzi O, Dezen E. Common sense in the management of adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Clin North Am 1994;25:215-23.Pinto WC, Avanzi O, Dezen E. Common sense in the management of adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Clin North Am 1994;25:215-23.
 18. Lonstein JE. Adolescent idiopathic scoliosis. Lancet 1994;344:1407-12.Lonstein JE. Adolescent idiopathic scoliosis. Lancet 1994;344:1407-12.
 19. Skaggs DL, Bassett GS. Adolescent idiopathic scoliosis: an update. Am Fam Physician 1996;53:2327-35.Skaggs DL, Bassett GS. Adolescent idiopathic scoliosis: an update. Am Fam Physician 1996;53:2327-35.
 20. Peterson LE, Nachemson AL. Prediction of progression of the curve in girls who have adolescent idiopathic scoliosis of moderate severity. Logistic regression analysis based on data from The Brace Study of the Scoliosis Research Society . J Bone Joint Surg Am 1995; 77: 823-7.Peterson LE, Nachemson AL. Prediction of progression of the curve in girls who have adolescent idiopathic scoliosis of moderate severity. Logistic regression analysis based on data from The Brace Study of the Scoliosis Research Society . J Bone Joint Surg Am 1995; 77: 823-7.
 21. Smith JS, Shaffrey CI, Berven S, et al, for the Spinal Deformity Study Group. Improvement of back pain with operative and nonoperative treatment in adults with scoliosis. Neurosurgery 2009; 65: 86-94. Smith JS, Shaffrey CI, Berven S, et al, for the Spinal Deformity Study Group. Improvement of back pain with operative and nonoperative treatment in adults with scoliosis. Neurosurgery 2009; 65: 86-94.
 22. Dabke HV, Mehta J, Jones A, Ahuja S, Howse J, Davis PR. Should patients with scoliosis be kept on a waiting list - 42nd Annual meeting of the Scoliosis Research Society, Edinburgh, UK, Sept 5-8, 2007: 46 (abstr).Dabke HV, Mehta J, Jones A, Ahuja S, Howse J, Davis PR. Should patients with scoliosis be kept on a waiting list - 42nd Annual meeting of the Scoliosis Research Society, Edinburgh, UK, Sept 5-8, 2007: 46 (abstr).
 23. Ann H, Kreder HJ, Mahomed N, Wright JG. Adolescent idiopathic scoliosis WAITing Time (AWAIT) study: detrimental effects of surgical wait times in a publicly funded health care system. 42nd Annual meeting of the Scoliosis Research Society, Edinburgh, UK, Sept 5-8, 2007: 45 (abstr).Ann H, Kreder HJ, Mahomed N, Wright JG. Adolescent idiopathic scoliosis WAITing Time (AWAIT) study: detrimental effects of surgical wait times in a publicly funded health care system. 42nd Annual meeting of the Scoliosis Research Society, Edinburgh, UK, Sept 5-8, 2007: 45 (abstr).

Fagmedarbejdere

 • Flemming Skovby, overlæge, professor, dr.med., Rigshospitalet
 • Jes Bruun Lauritzen, professor, overlæge, dr. med., Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet
 • Bjarne V. Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
 • Marite Rygg, førsteamanuensis/overlege, Barneavdelingen, IKM, Universitetet i Tromsø/ Regionsykehuset i Tromsø
 • Arild Aamodt, dr. med., overlege, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?