Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Revalidering

Tip en ven

Sidst fagligt opdateret: 19.01.2015

Basisoplysninger

 • Formålet med revalidering er at fastholde, genskabe eller etablere tilknytningen til arbejdsmarkedet, således at patientens mulighed for at forsørge sig selv bliver forbedret
 • Udgangspunktet er således at kvalificere revalidenden til at kunne varetage et arbejde på normale vilkår, men intentionen med revalidering er at forbedre den erhvervsmæssige situation og sikre størst mulige grad af selvforsørgelse
 • Revalidering er subsidiær, hvorfor nogle andre støttemuligheder skal være udtømte, før revalidering sættes i værk
 • Revalidering er både erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til forsørgelse eller særlige udgifter. Derudover kan revalidender få tilskud til hjælpemidler og mentorordning.

Hvem er målgruppen for revalidering?

Målgruppen for revalidering er patienter med begrænsninger i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være fysiske, psykiske og sociale. De kan være medfødte, eller være indtrådt senere i livet.

Hvad betyder det, at revalideringen er subsidiær?

At revalidering er subsidiær betyder, at anvendelsen af revalidering kommer i anden række i forhold til nogle andre lovgivningsmæssige muligheder. Såfremt kommunen skønner, at andre tiltag, f.eks. inden for aktiveringsområdet, kan bringe patienten tilbage til arbejdsmarkedet, skal kommunen først og fremmest anvende de muligheder. Sådanne muligheder kan f.eks. være virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på senere ansættelse i virksomheden på ordinære vilkår.

Kommunernes brug af revalidering er trådt noget i baggrunden i forhold til tidligere. Imidlertid er det fortsat sådan, at revalidering har et mere langsigtet perspektiv end aktivering og oftere fører til patientens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis en patient har været gennem flere aktiveringsforsøg uden at opnå bedre eller tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, kan kommunen overveje at lægge en revalideringsplan, der for alvor kan flytte patienten over i et fag/erhverv, der er forenelig med patientens begrænsninger og giver gode muligheder for beskæftigelse.

Hvad er erhvervsrettede aktiviteter i revalidering?

Erhvervsrettede aktiviteter er typisk uddannelse, omskoling eller optræning, eksempelvis:

 • Faglig eller teoretisk uddannelse
 • Virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på optræning og oplæring til efterfølgende ansættelse på normale vilkår i virksomheden eller andet sted i tilsvarende funktioner. Varigheden af sådanne virksomhedsrevalideringer fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering af behovet for optræning og oplæring og er således langt mere fleksibel end, hvis de anvendes under aktivering

Hvilken økonomisk støtte kan en revalidend få?

Økonomisk støtte kan eksempelvis være:

 • Revalideringsydelse med et månedligt skattepligtigt beløb. Beløbet er gradueret, således at patienter, der er fyldt 30 år, eller forsørger eget barn i hjemmet, får den højeste ydelse på kr. 17.928 (2015 takst). Samme takst gælder alle revalidender, der har haft indtægter på dette niveau seks måneder inden start på revalidering. Andre unge fra 25 år og op til 30 år skal som hovedregel have en ydelse, der er på niveau med kontanthjælp kr. 10.849 (2015 takst). Under 25-årige får en lavere takst, der er afhængig af, om de bor hjemme eller ej. Visse dokumenterede psykiske lidelser kan udløse en særlig takst.
  • Fra 15. april 2011 er revalideringsydelsen som hovedregel således nedsat for unge under 30 år, der før start på revalidering fik SU, kontanthjælp eller havde haft beskedne indtægter. Med de tidligere regler ville de få en fremgang i leveniveau ved overgang til revalidering. Hovedreglen er nu sådan, at der ikke skal være et særligt økonomisk incitament til at søge revalidering i stedet for at tage uddannelse på ordinære vilkår for de unge, der har haft beskedne indtægter tidligere. Ændringerne finder anvendelse på revalideringer, der er bevilget efter 15. april 2011. Se flere takster for 2015 på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
 • Mindste overenskomstmæssige praktik-, elev-, lærlingeløn, mindste overenskomstmæssige løn eller den sædvanligvis gældende løn for arbejdet
 • Særlig økonomisk støtte til udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller den nedsatte funktionsevne (se nedenfor)

Den økonomiske hjælp bevilges uden hensyn til ægtefællens økonomiske forhold.

Hvad er særlig økonomisk støtte?

Når en patient bliver godkendt til revalidering kan kommunen bevilge særlig støtte til udgifter:

 • der er en følge af uddannelsen f.eks. undervisningsmateriale
 • der følger af den nedsatte funktionsevne f.eks. befordring eller arbejdsredskaber

Den særlige økonomiske støtte kan tilsvarende bevilges, når kommunen har godkendt patienten som revalidend, men samtidigt har vurderet, at en anden mulig indtægt, eksempelvis SU eller dagpenge, er tilstrækkelig til patientens daglige forsørgelse.

Hvad er hjælpemidler og mentorordning?

Kommunen kan give en revalidend tilskud til hjælpemidler i form af eksempelvis arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger eller ansættelse af en personlig assistance, der kan hjælpe med at udføre de opgaver, som revalidenden ikke selv kan magte på grund af funktionsnedsættelsen.

Revalidenden kan få støtte til frikøb af en medarbejder i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen, der skal fungere som mentor og støtte, vejlede eller oplære revalidenden, hvis det er en nødvendig forudsætning for at gennemføre revalideringsplanen.

Hvad er forrevalidering?

Ofte starter revalideringen med en forrevalideringsfase, hvor patienten gennemfører afklarende eller erhvervsmodnende aktiviteter, før den endelige revalideringsjobplan kan lægges. Forrevalidering kan eksempelvis være:

 • 9.-10. klasse
 • HF
 • Erhvervsforberedende kurser
 • Virksomhedspraktik
 • Forløb på revalideringsinstitution

Under forrevalidering modtager revalidenden det hidtidige forsørgelsesgrundlag f.eks. sygedagpenge eller kontanthjælp.

Kan revalidering kombineres med fleksjob?

For at få bevilget fleksjob, skal patienten ikke kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår og have en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen. Derudover skal revalideringsmulighederne være udtømte. Men er patienten først godkendt til fleksjob kan kommunen bevilge revalidering, eksempelvis en mindre revalidering i.f.m. opkvalificering til et bestemt fleksjob.

Kan revalidering kombineres med førtidspension?

Patienter, der modtager førtidspension, kan få bevilget revalidering med henblik på at udnytte en restarbejdsevne til et job med løntilskud for førtidspensionister, de såkaldte skånejobs.

Lægens opgaver når kommunen overvejer en revalideringsindsats

Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013, ændrede kommunens sagsbehandlingsmetoder. Arbejdsevnemetodens ressourceprofil blev således erstattet af en rehabiliteringsplan, der skal forelægges et tværfagligt rehabiliteringsteam. Som konsekvens heraf skal kommunen tilsvarende i revalideringssager udforme en rehabiliteringsplan, der beskriver og dokumenterer patientens arbejdsevne. Planen skal dog ikke forelægges rehabiliteringsteamet, men danner grundlag for kommunens vurdering af, om borgerens arbejdsevne er så begrænset, at borgeren skal tilbydes revalidering. Patientens læge skal i LÆ 265 give vurdering af helbred m.m., der skal indgå i rehabiliteringsplanen og kommunens vurdering af borgerens behov for revalidering. Attesten anvendes således både til sager, der skal forelægges rehabiliteringsteam og til sager om revalidering, der ikke skal forelægges teamet. Kommunen afkrydser formål i anmodningsblanketten. Læs om anmodningen fra kommunen og LÆ 265.

Lægen kan selv opfordre kommunen til at undersøge, om der er grundlag for revalidering til patienten ved brug af LÆ 165 - Forslag til socialmedicinsk sagsbehandling.

Længde og tilrettelæggelse

Kommunen skal tilrettelægge en revalidering, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt, men samtidig skal revalidendens behov tilgodeses. Normalt kan en revalidend højst få revalideringsydelse i 5 år.

Hvis revalidenden har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen - svære handicap - kan en revalideringsplan strække sig ud over de 5 år. Det kræver, at revalidendens personlige forudsætninger, interesser og evner i udpræget grad taler for en længerevarende, videregående uddannelse. Det er således de færreste, der får bevilget revalideringsydelse mere end 5 år.

En revalideringsperiode kan forlænges, eksempelvis hvis sygdom, pasning af syge børn, manglende pasningsmulighed, eller særlige sociale forhold forsinker revalidenden.

En revalideringsplan skal tilpasses patientens forudsætninger, behov og ønsker og planen skal sigte mod områder med rigtig gode muligheder for beskæftigelse.

Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed. Det kræver, at revalidenden har særlige faglige og forretningsmæssige forudsætninger, og at støtten skønnes at være eneste mulighed for at gøre revalidenden selvforsørgende. Anvendes sjældent i praksis.

Patientinformation

Kilder

Fagmedarbejdere

 • Anette Larsen, socialrådgiver, Socialfaglig konsulent ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
 • Claus Vinther Nielsen, forskningschef, professor, socialoverlæge, ph.d., Klinisk Socialmedicin og rehabilitering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, klinikchef, Århus Universitetspraksis og ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.